Nasze projekty

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

TEATR AGT OD NOWA

./upload/tablica_informacji_budowy.jpg

Rozpoczęła się radykalna przebudowa Teatru AGT w ramach projektu "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate” od kwietnia 2020 roku realizuje projekt "TEATR AGT – OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku”. Realizacja zakończy się w grudniu 2021 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia korzystania z oferty instytucji kultury w Gminie Olecko budujących tożsamość regionalną poprzez modernizację bazy kulturalnej.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku teatru AGT ROK „Mazury Garbate” przy Pl. Wolności 21C w Olecku wraz z wyposażeniem wielofunkcyjnej sali z wiodącą funkcją sali teatralnej oraz pomieszczeń technicznych w niezbędny sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (działek nr 444/4 i 3151/3 położonych pomiędzy Placem Wolności a ul. Partyzantów).

Całkowita wartość projektu wynosi 7 906 658,93 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 93/100).

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 6 720 660,09 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 09/100) co stanowi 85,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: współfinansowanie UE w kwocie: 6 720 660,09 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 09/100).