Pomysłodajnia

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Regulamin

Regulamin konkursu Pomysłodajnia na inicjatywę kulturalną

1. Pomysłodajnia to tytuł konkursu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Projekt będzie realizowany do 15 grudnia 2016 r. na terenie gminy Olecko.

2. Założeniem projektu jest odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Projekt ma na celu nawiązanie przez ośrodek kultury stałych relacji z mieszkańcami gminy. W ramach programu poszukujemy niestandardowych i autorskich pomysłów na inicjatywy kulturalne.

3. Program adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia, zamieszkujących stale lub czasowo na terenie gminy Olecko. W przypadku niepełnoletnich osób zgłaszających swoje inicjatywy konieczna jest opieka pełnoletniego opiekuna.

4. W konkursie na inicjatywę kulturalną mogę brać udział osoby prywatne bądź nieformalne grupy osób. W konkursie nie mogą uczestniczyć instytucje miejskie, samorządowe oraz fundacje i stowarzyszenia formalne, pracownicy ROK oraz członkowie ich rodzin.

5. Jeden uczestnik może zgłosić kilka inicjatyw do konkursu.

6. W konkursie zostanie wyłonionych minimum 4 a maksymalnie 7 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 2500 zł brutto. Nie jest określona minimalna kwota przeznaczona na realizację 1 inicjatywy.

7. Dotację można przeznaczyć na:
- honoraria/wynagrodzenia osób prowadzących działania
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych i artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;
- koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. Osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;
- poligrafia - wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich - koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;- scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);
- noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;
- dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) - koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
- koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. Druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) - koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
- zakup praw autorskich lub licencji;
- niezbędne ubezpieczenia.

8. Inicjatywy zostaną wyłonione poprzez poddanie ich pod głosowanie mieszkańców. Dodatkowo wnioski zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury. Jury weźmie pod uwagę wnioski, które otrzymają największą liczbę głosów w plebiscycie mieszkańców, nie wyklucza to jednak dofinansowania inicjatywy, która nie zyskała poparcia mieszkańców, ale według jury w największym stopniu spełnia kryteria konkursu. Ostateczna decyzja w zakresie wyłonienia zwycięskich projektów, jak i wysokości środków przyznanych na realizacje danego projektu, będzie należała do jury.

9. Inicjatywy kulturalne mogą być zgłaszane poprzez formularz (załącznik nr 1):
- wypełnienie formularza on-line umieszczonego na stronie www.przystanek.pl w zakładce „Pomysłodajnia”;
- Wysłanie wypełnionego formularza na adres promocja@przystanek.pl (do pobrania na stronie www.przystanek.pl w zakładce „Pomysłodajnia”;
- Dostarczenie wypełnionego formularza do sekretariatu ośrodka kultury osobiście lub listownie na adres: Plac Wolności 22, 19-400 Olecko.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz ze zobowiązaniem do ścisłej współpracy z ośrodkiem kultury przy realizacji nagrodzonego pomysłu. Do 8 czerwca odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wypełnianiem formularzy udziela Jakub Dziubiński pod numerem telefonu 87 520 20 59, pytania można również przesyłać na adres mailowy: promocja@przystanek.pl

10. Pod głosowanie i ocenę jury zostaną poddane zgłoszone inicjatywy, które spełniają kryteria formalne:
- osoba zgłaszająca projekt ma ukończone 15 lat;
- kosztorys inicjatywy nie przekracza 2500 brutto;
- Przedstawiony kosztorys jest rzetelny i odpowiada realnym cenom;
- formularz jest kompletny (prawidłowo wypełnione są wszystkie pola);
- cel zgłaszanej inicjatywy nie stoi w sprzeczności z celami projektu.

11. Zwycięskie inicjatywy zostaną wybrane w oparciu o poniższe kryteria:
- Poparcie społeczne;
- niestandardowy pomysł;
- użyteczność projektu dla społeczności lokalnej;
- innowacyjność;
- atrakcyjność;
- inicjatywa własna kandydata/kandydatów;
- otwartość i odwaga działania kandydatów;
- wizja współpracy z ośrodkiem kultury po zakończeniu projektu

12. Organizator na podstawie decyzji jury przyzna granty autorom 4 do 7 zwycięskich inicjatyw, tj. Przeznaczy na realizację zwycięskich projektów kwotę o łącznej wysokości nie przekraczającej 10 000 zł.

13. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do współpracy z ośrodkiem kultury przy realizacji projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu i kosztorysu oraz wspólnego z ośrodkiem ich nadzorowania. Współpracę na etapie realizacji zwycięskich inicjatyw między autorami a ośrodkiem kultury będzie regulować odpowiednia umowa.

14. Autorzy zwycięskich projektów wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich wizerunków przez ośrodek kultury.

15. Jury stworzy listę rezerwową. Inicjatywy znajdujące się na liście rezerwowej są realizowane zgodnie z ustaloną kolejnością w razie wystąpienia okoliczności natury prawnej lub przeszkód niezależnych od autora inicjatywy uniemożliwiających jej zrealizowanie.

16. Konkurs będzie realizowany wedle następującego terminarza:
- Zgłaszanie inicjatyw do konkursu: 16 maja 2016 r. – 17 czerwca 2016 r.
- Realizacja zwycięskich pomysłów – 20 czerwca 2016 r. - 15 grudnia 2016 r.
Regulamin projektu
Aneks do regulaminu