ROK

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO oraz z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO wszystkie osoby, których dane przetwarzamy jako administrator informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, zwany dalej ROK „MG”, z siedzibą przy Placu Wolności 22, 19-400 Olecko, (nr tel.: 87 520-20-59, adres e-mail: rok@przystanek.pl), reprezentowany przez Dyrektora.

2. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod2@warmiainkaso.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.

3. ROK „MG” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
- realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- szeregu ustaw nakładających na ROK „MG” realizację obowiązków wobec mieszkańców
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - MOL Sp. z o.o. (czytelnicy biblioteki) - art.net - serwer sms - DERWI (administrator strony internetowej i newslettera) - Biblioteka Narodowa (użytkownicy wypożyczalni internetowej ACADEMICA) - Policja, Prokuratura, Sądy; - inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez ROK „MG” w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem przez ROK „MG” Olecko, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których ROK „MG” przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których ROK „MG” posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie ROK „MG” Olecko Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia na terenie siedziby ROK „MG” Olecko i jej otoczenia prowadzony jest monitoring wizyjny. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres około 30 dni od dnia nagrania, w zależności od natężenia zarejestrowanego ruchu na terenie objętym monitoringiem. W przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa i mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dyrektor ROK „MG”